ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Up

ควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตาบลพร่อน รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปค.6
องค์การบริหารส่วนตาบลพร่อน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 แบบ ปค.5
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 แบบ ปค.4
องค์การบริหารส่วนตาบลพร่อน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 แบบ ปค.5
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 แบบ ปค.5
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 แบบ ปค.4
ชื่อส่วนงานย่อย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลพร่อน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 แบบ ปค.4

 

 

 
 
Powered by Phoca Download