ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รายงานการประชุมสภา อบต.

                                        ปี ๒๕๖๕

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕

          สมัยสามัญที่ ๑

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ครั้งเเรก วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

          สมัยสามัญที่ ๒

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

         สมัยสามัญที่ ๓

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

         สมัยสามัญที่ ๔

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญที่ ๕ /๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

         สมัยวิสามัญที่ ๑

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕   

 

                                ปี ๒๕๖๔

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔

         สมัยสามัญที่ ๑          

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

         สมัยสามัญที่ ๒

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ 29 เมษายน 2564

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/2564 วันที่ 28 สิงหาคม 2564

         สมัยสามัญที่ ๓

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564

           

                                ปี ๒๕๔๓

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ 

         สมัยสามัญที่ ๑

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

         สมัยสามัญที่ ๒

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

         สมัยสามัญที่ ๓

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

         สมัยสามัญที่ ๔

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

 

 

                              ปี ๒๕๖๒

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒

         สมัยสามัญที่ ๑

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่๑

         สมัยสามัญที่ ๒

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๖๒

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

         สมัยสามัญที่ ๓

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓

         สมัยสามัญที่ ๔

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑