ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗o (แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕)
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๕)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)