ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

e-Service

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แบบประเมินองค์กร

ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ
                                                                                                                                                 5    4    3    2    1
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว                                                                    
ความรวดเร็วในการให้บริการ                                                                                                           
ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ                                                         
ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให้บริการ (เรียงตามลำดับก่อนหลังมี ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)                 
ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน                                                                                   
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการของ ผู้รับบริการ                                                
 
ด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากรผู้ให้บริการ
                                                                                                                                                   5    4    3    2    1
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป็นมิตร / มีรอยยิ้ม/อัธยาศัยดี)                                       
ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิก ลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย)           
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่                                   
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น การตอบข้อซักถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ให้บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ                                                         
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่หา ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ                               
 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
                                                                                                                                                    5    4    3    2    1
สถานที่ตั้งของหน่วยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ                                                                        
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำ โทรศัพท์ สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ                 
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม                                                                                             
“ความเพียงพอ” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการ                                                                           
“คุณภาพและความทันสมัย” ของอุปกรณ์ / เครื่องมือ                                                                                
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการติดต่อใช้บริการ                                                      
มีป้าย ข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย                                               
ความพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ / คู่มือและเอกสารให้ความรู้                                                                       
 
ความพึงพอใจต่อผลของการให้บริการ                                                                                                   
                                                                                                                                                    5    4     3    2    1
ได้รับบริการตรงตามความต้องการ                                                                                                        
ได้รับบริการที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์                                                                                                         
ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับจากการบริการของหน่วยงาน