ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Up

หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                                                         การสรรหาเเละคัดเลือกบุคลากร

  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผุ้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
  หลักเกณฑ์การสรรหาเเละคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเเละการคัดเลือกข้าราชการเเละพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำเเหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเเละเเต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำเเหน่งประเภททั่วไป เเละประเภทวิชาการให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ส.๒๕๖๑
  กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เเก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๒ (การคัดเลือก การบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล)
  ประกาศ ก.จ. ก.ท. เเละ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                              การบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคลากร

  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการสอบเเข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐
  กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

                                                             หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

  คู่มือการพัฒนาเเละส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อน
  กำหนดหลักสูตรการพัฒนาเเละปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเเละฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
  เเนวทางในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลเเละพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

                                                                  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘
  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒

                                                                  หลักเกณฑ์การให้คุณโทษเเละสร้างขวัญกำลังใจ

  ประกาศ ก.จ.ก.ท. เเละ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบเเทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔
  หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบเเทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๔
 
 
Powered by Phoca Download