ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Up

ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ

 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 เดือนกันยายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน  
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปื 2562
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปื 2562
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปื 2562
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตาบลพร่อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.พร่อน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส รายปีงบประมาณ ปี 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download