ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ช่องทางร้องเรียนการบริหารบุคคล

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 

ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 073-583180 และโทรสาร 073-583180

ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่: องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) Saraban_06960203@ dal. go .th

ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.พร่อน

ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.pron.go.th

ช่องทางที่ 7 QR code อบต.พร่อน