ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

Up

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณา ตามกรอบนโยบาย และกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณา ตามกรอบนโยบาย และกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนที่ ๑๑๙ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีพุทธศักราช 2566
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีพุทธศักราช 2565
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีพุทธศักราช 2564
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลพร่อน อาเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประจาปีพุทธศักราช 2563

 

 

 
 
Powered by Phoca Download