ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

 

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ประจำปี 2565
 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนด้านการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
ขอรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลพร่อน ประจำปีงบประมาณ 2561