ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ข้อมูลด้าน Competeney ของบุคลากร

ประเภทบริหารท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น-สูง

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ต้น-สูง

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานการคลัง ต้น-สูง

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานข่าง ต้น - สูง

ประเทภอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานการศึกษา ต้น-สูง

ประเภทวิชาการ นักจัดการงานทั่วไป ปฎิบัติการ - ชำนาญการพิเศษ

ประเภทวิชาการ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ - เชียวชาญ

 ประเภทวิชกการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ

ประเภทวิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ

ประเภทวิชาการ นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ

ประเทภวิชา นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ - เชี่ยวชาญ

ประเภทวิชากร นักวิชากรศึกษา ปฎิบัติ - เชี่ยวชาญ