ข้อมูลการดำเนินงาน

การจัดการองค์ความรู้

ลิงค์ที่น่าสนใจ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2567 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑0 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ (ผ้าอ้อม M ,ผ้าอ้อม L ,แผ่นรองซับ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สาย UGREEN HOMI ๙K ๑. เมตร จำนวน ๑ เส้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ น้ำหมึก Refill CANON GI - ๗๙o BK จำนวน ๒ ขวดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กล่องทิ้งเศษผงหมึก FUJLFILM รุ่น C๓๒๕DW จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ในเยาวชนมุสลิม ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน บฉ ๙๐๗๒ นราธิวาส จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๕๐๘ นราธิวาส จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรีออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunctionเลเซอร์LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องพิมพ์ , เครื่องคอมพิวเตอร์ ) จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คันๆละ๑๔,๐๐๐.-บาพ/วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะบ้านเกาะยาว หมู่ที่ ๑ บ้าน เกาะยาว ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัฒนราธิวาส ขนาดกว้าง ๓.๕- เมตร ยาว ๘.00 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๘.00 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

ระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องล้อ จำนวน ๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ประตู หมายเลขทะเบียน กง - ๑๔๕๓ นธ จำนวน ๑๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ นม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน ๔๑,๑๙๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิค ขนาด ๖๕x๑๓๐ ชม. จำนวน ๑ ป่าย , พิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๓ ป้าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อม รถกู้ชีพกูภัย หมายเลขทะเบียน กง๕๗๙๔ นราธิวาส ยาง๒๐๕/๗- / ๑๕ จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร กระจกโค้ง ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะไมล์ 91,341 กิโลเมตร รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบช่องว่างต้านหลังคนขับ(Cap) หมายเลขทะเบียน บฉ 7072 นราธิวาส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแชม รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cap) หมายเลขทะเบียน บฉ๙๐๗ นราธิวาส จำนวน ๙ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก สำหรับโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน ๑ ขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศักเมตร จำนวน ๒ เดือนๆละ ๖๐,๐๐๐ บาท (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕'๖๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ) โตยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย และของที่ระลึก จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดพร้อมเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะยาว ขนาดกว้าง ๑๐.๐.เมตร ยาว ๒๐.00 เมตร หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะยาว ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2566

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่ดินจำนวน ๑ แปลง ขนาด ๑ งาน ๔๘ ตารางวา หมู่ที่ ๕ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

               - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลชทะเบียน กข ๔๘๖๕ นราธิวาส (เลขไมล์ ๓๙๘๓๙๖ ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่องข่าย เเบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยมีลัการะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเเละสังคม ฉบับ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง สำหรับรถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กข ๔๘๖๕ นราธิวาส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่อข่าย เเบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ฉบับ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน (โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑ x ๒.๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเเพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำเเบบฝาปิด ขนาด G๒ จำนวน ๒๓๐ ถัง (โครงการประชาชนร่วมใจจัดการขยะเปียกในครัวเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
             -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒ เมตร x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (โครงการประชาชนร่วมใจจัดการขยะเปียกในครัวเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
             -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (ยาง) จำนวน ๔ เส้น สำหรับรถหมาายเลขทะเบียน บฉ ๙๐๗๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
           -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทางรวม ๑,๒๘๐.๐๐ เมตร ตามเเบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
           -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางซ่อมบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซม รถบรรทุกขยะมูลฝอยเเบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๒๔๗ นราธิวาส จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กเเละของรางวัลสำหรับการเเสดงบนเวทีเเละตอบปัญหา จำนวน ๒ รายการ (โครงการงานวันเ็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑,๗๗๘ ถุง (รายละเอียด/ชุด ตามเอกสารเเนบท้าย) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล จำนวน ๙ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๑,๗๗๙ ถุง (รายละเอียด/ชุด ตามเอกสารเเนบท้าย) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
             -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เขตเลือกตั้งที่ ๙) จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
             -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.๕๗-๐๑๙ สายหลังโรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐. เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐. เมตร หมู่ที่ ๑ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565

              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นธ.ถ.๕๗-๐๐๑,สาย นธ ๔๐๒๙ เเยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๗ - บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๓ บ้านใหญ่ ตำบลพร่อน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๙๐๐ ตารางเมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องเเต่งกาย ชุดปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ EMS (ชุดสีกรมท่า พร้อมปักโลโก้) จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เเละต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส้วนตำบลพร่อน ก่อสร้างรั้ว ขนาดยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร ตามเเบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลอด LED ทีวี ๓๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (รหัสครุภัณฑ์ ๔๕๒-๕๗-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมเเซมหลังคาโรงอาหาร ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ขนาดกว้าง ๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร ตามเเบบที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกเเพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซม รถฉุกเฉิน EMS หมายเลขทะเบียน กง ๕๗๙๔ นราธิวาส จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับการเเข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล เเชร์บอล เปตองเเละตะกร้อ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเเอสฟัลติกคอนกรีตสาย นธ.ถ.๕๗-๐๖๙,นธ.๔.๕๗-๐๗๑ สาย บ.โคกมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านโคกมะม่วง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๒๘.๐๐ ตารางเมตร ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ TONER -ORI FUJI - XEROX CT๒๐๒๓๒๙ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนขนาด ๙๘ x ๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้สำหรับปลูกดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกบานบุรีเหลือง ในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเเอสฟัลติกคอนกรีตสาย นธ.ถ.๕๗-๐๐๔,นธ.ถ.๕๗-๐๒๘,นธ.ถ.๕๗-๑๒๙,นธ.ถ.๕๗-๐๓๐,นธ.ถ.๕๗-๑๖๒,นธ.ถ.๕๗-๐๖๘ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกไผ่ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรฯ โดยวิธีคัดเลือก
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารเเนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร (โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๕) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อนเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ผืน (โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ในเยาวชนมุสลิม ประจำปี ๒๕๖๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
              -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ ๑๕๕๗ โดยจัดซื้อเป็นคราวๆไป ตามใบสั่งน้ำมัน จำนวน ๖ เตือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564  

             -  คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน ที่ ๑๔๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หัวพิมพ์ Print Head Canon CA ๙๑ BK จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564)
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า หมายลขทะเบียน ๘๐-๔๕๐๘ จำนวน ๑๑ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายพรุปรือ หมู่ที่ ๔ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ขนาด ๑.๐๐ เมตร x ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งมารับบริการตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ - ๒๕ กันยายน ๒
               -  ประกาศองค์การบริหารตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องด์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 
               -  ประกาศองค์การบริหารตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องด์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 

   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2563

               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำป้ายโครงการขนาด 1X2.5 เมตร จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2562

                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุเว็บไซต์ คำเช่าพื้นที่ จัดทำเว็บไซต์ คำบริการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจินตนา หมู่ที่ ๖ ตำบลพร่อน อำภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน และพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2562
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
                -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562
                -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง